Ứng dụng của bê tông tươi trong xây dựng như thế nào?

Ứng dụng của bê tông tươi trong xây dựng như thế nào?